novo
zbirka sudskih odluka iz krivičnopravne materije 300 odluka, knjiga 11

ZBIRKA SUDSKIH ODLUKA IZ KRIVIČNOPRAVNE MATERIJE - 300 ODLUKA, KNJIGA 11

Aleksandar Trešnjev
Kao i predhodna izdanja Aleksandra Tešnjeva i ova knjiga sadrži nove sentence iz oblasti krivičnog materijalnog i procesnog prava. U odabiru sentenci autor je nastojao da zadovolje kriterijum relevantnosti za sudsku praksu.

Zbirka je prevashodno namenjena praktičarima, onima koji neposredno primenjuju zakone, ali obraća se i širokom krugu naučne i stručne javnosti, s obzirom na to da se više ne može zamisliti nijedan ozbiljniji naučni rad bez konsultovanja sudske prakse. Pojedine sentence od značaja su i za one koji tek počinju izučavanje ove materije, a njima su namenjene sentence koje na bazičan način objašnjavaju primenu pojedinih instituta u praksi.

Autor sentenci je dr Aleksandar Trešnjev, sudija Višeg suda u Beogradu.

Pošalji