zbirka sentenci iz građanskog prava i građanskog procesnog prava knjiga 6

ZBIRKA SENTENCI IZ GRAĐANSKOG PRAVA I GRAĐANSKOG PROCESNOG PRAVA - KNJIGA 6

grupa autora
Šesta knjiga Zbirka sentenci iz građanskog prava i građanskog procesnog prava predstavlja publikaciju namenjenu pravnicima koji u svojoj svakodnevnoj profesionalnoj delatnosti primenjuju ili istražuju građansko pravo i građansko procesno pravo.
Publikacija sadrži sentence iz pojedinačnih akata kojima je izvorno rešavana jedna građanskopravna stvar. Sentence pokazuju da su u sudskoj praksi delatnošću sudija stvorene norme poput normi iz opštih pravnih akata koje su imale za cilj da popune zakonske i pravne praznine, rasvetle pojedine aspekte društvenih potreba za detaljnijom zakonskom regulativom i ilustruju domete stvaralačke uloge suda u funkcionisanju pravnog sistema. Ova publikacija sadrži i sentence nastajale povodom spornih pitanja u primeni zakona u domenu građanskopravne zaštite. U odnosu na prethodne knjige, ova knjiga sadrži sentence iz Medijskog prava i Autorskog prava.Zbirka sentenci omogućava stručnoj javnosti upoznavanje s interpretacijom i primenom pojedinih instituta u sudskoj praksi. Sentence pružaju pregled problema u praktičnoj primeni, pokazuju kako su pojedini instituti interpretirani u praksi, u kom su stepenu usaglašene sudske odluke različitih vrsta i stepena sudova, kako se razvijala sudska praksa i o tome da li postoji horizontalna i vertikalna usklađenost sudske prakse u interesu pravne sigurnosti, pravne izvesnosti i pravne jednakosti.Autori sentenci pošli su od toga da njihovo sistematsko izlaganje može da bude izuzetno značajno za izgradnju i stvaranje koherentnog pravnog sistema, ujednačavanje sudske prakse u tumačenju instituta građanskog i građanskog procesnog prava i kritičku procenu uloge sudske prakse. Osim toga, ova publikacija doprinosi razvoju pravne kulture u kojoj se sudskim odlukama daje značaj i u kojoj one zaista doprinose razvitku pravnih pravila i pravne misli.
Pošalji