zbirka sentenci iz građanskog prava i građanskog procesnog prava knjiga 3

ZBIRKA SENTENCI IZ GRAĐANSKOG PRAVA I GRAĐANSKOG PROCESNOG PRAVA - KNJIGA 3

grupa autora
„[...] Publikacija Zbirka sentenci iz građanskog prava i građanskog procesnog prava sadrži sentence koje potiču iz pojedinačnih akata kojima je izvorno rešavana jedna građanskopravna stvar i pokazuje da su u sudskoj praksi delatnošću sudija stvorene norme poput normi iz opštih pravnih akata koje su imale za cilj da popune zakonske i pravne praznine, rasvetle pojedine aspekte društvenih potreba za detaljnijom zakonskom regulativom i ilustruju domete stvaralačke uloge suda u elaboraciji pravnog sistema. Ova publikacija sadrži, isto tako, i sentence koje su nastajale povodom pojedinih spornih pitanja koja su se javila u primeni zakona u domenu građanskopravne zaštite koje su kreirali najviši sudovi određene vrste i Vrhovni kasacioni sud.Sentence iz ove zbirke nisu samo svedočanstvo o postojanju prava i pružanju pravne zaštite nego i o kvalitetu pravne zaštite, sudske prakse i vladavini prava. S jedne strane, one otkrivaju nove potrebe društva za primenom i tumačenjem zakonskih propisa, a s druge, omogućavaju da se eliminiše problem neobaveštenosti sudija i mogu da posluže kao putokaz i pomoć u primeni i tumačenju prava. Isto tako, one mogu da doprinesu da se u faktičkim životnim odnosima realizuje princip pravne sigurnosti kao pravni standard svake pravne države.Zbirka sentenci treba da omogući stručnoj pravničkoj javnosti upoznavanje s interpretacijom i primenom pojedinih instituta u dosadašnjoj sudskoj praksi iz publikovane sudske prakse i sudske prakse koja još nije dostupna široj javnosti. Sentence iz ove zbirke pružaju pregled problema koji su se javljali u praktičnoj primeni, pokazuje kako su pojedini instituti interpretirani u praksi, u kom su stepenu usaglašene sudske odluke različitih vrsta i stepena sudova, kako se razvijala sudska praksa i da li postoji horizontalna i vertikalna usklađenost sudske prakse u interesu pravne sigurnosti, pravne izvesnosti i pravne jednakosti.Autori koji su istražili, prikupili i sistematizovali sentence objavljene u ovoj zbirci pošli su od toga da njihovo sistematsko izlaganje može da bude izuzetno značajno za izgradnju i stvaranje koherentnog pravnog sistema, ujednačavanje sudske prakse u tumačenju instituta građanskog i građanskog procesnog prava i kritičku procenu uloge sudske prakse. Osim toga, ova publikacija može da doprinese razvoju pravne kulture u kojoj se sudskim odlukama daje značaj i u kojoj one zaista doprinose razvitku pravnih pravila i pravne misli.Prikupljene i izabrane sentence u ovoj publikaciji sistematizovane su tako da su grupisane prema institutima na koje se odnose. Njihov redosled prati odgovarajuću zakonsku sistematiku, što treba da omogući da se zakonska pravila i njihova interpretacija u praksi relativno lako identifikuju, i da postoji uvid u identične probleme koji su se javljali u sudskoj praksi, a sve to da bi se u praktičnoj primeni određena zakonska rešenja tumačila na jedinstven način i dosledno primenjivala u interesu pravne sigurnosti [...]“ Izvod iz predgovora
Pošalji