zbirka pitanja i zadataka iz fizike s praktikumom za sedmi razred osnovne škole

ZBIRKA PITANJA I ZADATAKA IZ FIZIKE S PRAKTIKUMOM ZA SEDMI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

Božidar Nikolić, Srđan Verbić
Knjiga je podeljena u tri celine - u prvoj se nalaze pitanja i zadaci, u drugoj je praktikum s praktičnim vežbama, a na kraju nalaze se rešenja. Pitanja i zadaci u zbirci su raznovrsni po tipu i težini, raspoređeni tako da zadovoljavaju princip od lakšeg ka težem. Posebno je dobro to što u rešenjima uglavnom nije dat samo konačni rezultat, već je detaljno objašnjeno kako se do njega dolazi.
Praktikum sadrži opis devet laboratorijskih vežbi, koje su predviđene nastavnim planom i programom, koje na očigledan način ilustruju gradivo i demonstriraju empirijski karakter fizike.
Pošalji