zakon o planiranju i izgradnji zakon o ozakonjenju objekata zakon o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova

ZAKON O PLANIRANJU I IZGRADNJI; ZAKON O OZAKONJENJU OBJEKATA; ZAKON O POSTUPKU UPISA U KATASTAR NEPOKRETNOSTI I VODOVA

grupa autora
Ovo izdanje sadrži prečišćeni tekst Zakona o planiranju i izgradnji, usklađen sa izmenama i dopunama ovog akta objavljenim u „Službenom glasniku RS“, u broju 62 od 27. jula 2023. godine.
Osim ovog zakona, sadržani su i sledeći propisi:
? Zakon o ozakonjenju objekata;
– Zakon o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova;
? Pravilnik o uslovima koje treba da ispune pravna lica i preduzetnici za obavljanje poslova izrade tehničke dokumentacije, odnosno građenja objekata, za objekte za koje građevinsku dozvolu izdaje ministarstvo, odnosno nadležni organ Autonomne pokrajine– Pravilnik o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata;? Pravilnik o postupku sprovođenja objedinjene procedure elektronskim putem– Uredba o lokacijskim uslovima i? Pravilnik o sadržini obrasca ? pojedinačnog popisnog lista za evidentiranje nezakonito izgrađenih objekata.
Pošalji