uvod u međunarodni marketing

UVOD U MEĐUNARODNI MARKETING

M. Sinanagić, B. Čivić, A. Muratović

Uvod u međunarodni marketing predstavlja zanimljiv prikaz načina na koji kompanije mogu razvijati svoje međunarodne poslovne operacije. Imajući u vidu sve izraženiju konkurenciju i ograničene potencijale domaćeg tržišta, kompanije shvaćaju da izvore rasta i razvoja moraju tražiti u internacionalizaciji svog poslovanja. No, internacionalizacija poslovanja stavlja pred menadžment kompanija brojne izazove, a posebna odgovornost jest na menadžerima marketinga, s obzirom na njihovu primarnu ulogu u pogledu izgradnje uspješne trzišne pozicije kompanije.
Procesi globalizacije i jačanje konkurentnosti nameću potrebu kompanijama da se uključe u međunarodne poslovne tokove. Bez internacionalizacije poslovnih procesa, fokusirajući se samo na domaće tržište, kompanije ne mogu postizati dugoročni rast i razvoj. Zato je nastupanje na inozemnim tržištima od strateškog značaja za kompanije, posebno za one koje dolaze iz malih zemalja i zemalja u razvoju.
Kratak sadržaj
DIO I: SPECIFIČNE ODREDNICE MEĐUNARODNOG MARKETINGA
1 Marketing i međunarodna razmjena
2 Međunarodno poslovno okruženje
3 Međunarodno marketing istraživanje
DIO II: STRATEGIJSKE VARIJANTE ULASKA NA INOSTRANO TRŽIŠTE
4 Izvoz
5 Međunarodni inženjering
6 Licenca i franšizing
7 Ostale kooperativne strategijske varijante ulaska na inostrano tržište
8 Investicije kao strategijska varijanta ulaska na inostrano tržište
9 Strategijski poslovni savezi
10 Donošenje odluka o izboru strategijske varijante ulaska na inostrano tržište
DIO III: MEĐUNARODNI MARKETING MIKS
11 Politika proizvoda u međunarodnom marketingu
12 Politika cijena, uslova prodaje i plaćanja u međunarodnom marketingu
13 Politika distribucije u međunarodnom marketingu
14 Politika komuniciranja u međunarodnom marketingu
DIO IV: UPRAVLJANJE MEĐUNARODNIM MARKETING PROGRAMOM
15 Planiranje u međunarodnom marketingu
16 Organizacija međunarodnog marketinga
17 Kontrola u međunarodnom marketingu

Pošalji