u toku

U TOKU

Boris Jefimovič Grojs
U toku je knjiga eseja velikog teoretičara umetnosti Borisa Grojsa. Ovim uzbudljivim i provokativnim esejima Grojs nas vodi kroz relacije umetnosti sa filozofijom, politikom, medijima i čitavim životom, objašnjavaću na kraju posledice vezanosti umetnosti sa internetom.

U ranom dvadesetom veku, umetnost i njene institucije našle su se pred kritikom novog demokratskog i egalitarnog duha. Nestaje shvatanje umetničkih dela kao „svetih predmeta“ i ona se doživljavaju samo kao predmeti. To je značilo napad na realizam, kao i na tradicionalnu misiju očuvanja muzeja. Poznati teoretičar umetnosti Boris Grojs tvrdi da je to dovelo do razvoja „direktnog realizma“, umetnosti koja nec´e stvarati predmete, vec´ prakse (od umetnosti performansa do relacione estetike), koje ne mogu da prežive. Ali vec´ više od jednog veka svaki napredak u tom pravcu brzo je prac´en novim sredstvima za očuvanje prepoznatljivosti umetnosti.
U knjizi U TOKU Grojs navodi paradokse nastale usled te tenzije i istražuje umetnost u doba novog medija – interneta, tvrdeći da ako su nam tehnike mehaničke reprodukcije dale predmete bez aure, digitalna proizvodnja stvara auru bez predmeta, pretvarajuc´i sve svoje materijale u iščezavajuće markere prolazne sadašnjosti.„Knjiga prati kroz čitav jedan vek, pa i duže, složeni dijalog između umetnosti i filozofije, politike, masovnih medija, stila života, muzeja i, odnedavno – interneta. Neki tokovi su poznati, ali vec´ina nije: od avangarde ruske revolucije do staljinističke države kao totalnog umetničkog dela, od Klementa Grinberga do Gugla, od Martina Hajdegera do Džulijana Asanža. Prepuni neverovatnih provokacija, lepršavih asocijativnih skokova i produktivnih paradoksa, ovi eseji predstavljaju izazov i zadovoljstvo ih je pročitati.“Teri Smit, autor knjige What Is Contemporary Art?

Pošalji