teorija dokoličarske klase

TEORIJA DOKOLIČARSKE KLASE

Torsten Veblen
Veblenovo delo je nesumnjivo kritičko revolucionarno delo, koje više intelektualnim nego političkim instrumentima skida splin samoobmana sa visokocivilizovanog, pa ipak animalnog i grabežljivog društva. Žudeći za emancipacijom čoveka od svih uslova otuđenja i degradacije njegove ljudske prirode, Veblen je kao i svi veliki humanisti morao postati socijalista... Teorija dokoličarske klase Torstena Veblena (Thorstein Veblen) predstavlja jedno od onih naučnih dela koja se čitaju sa istim emocionalnim i intelektualnim intenzitetom.
Pošalji