sve (o) mojoj tašti
rasprodato

SVE (O) MOJOJ TAŠTI

Slavko Ivanović
Knjiga "Sve (o) mojoj tašti" je pra­vi pri­ruč­ni­k za sa­da­šnje i bu­du­će ze­to­ve. Autor Slav­ko Iva­no­vić se po­tru­dio da iz­ne­se sve hu­mo­re­ske i aneg­do­te, po­slo­vi­ce i vi­ce­ve po ko­ji­ma se pro­po­zna­je od­nos iz­me­đu ze­ta i ta­šte.Po­red to­ga, u knji­zi su opi­sa­ne i naj­po­zna­ti­je be­lo­svet­ske ta­šte, a pro­či­ta­će­te i ka­ko su se po­je­di­ne slav­ne lič­no­sti pro­ve­le s maj­ka­ma svo­jih že­na.
Pošalji