srpski erotikon

SRPSKI EROTIKON

Sava Damjanov
...Ukazao bih na to kako je erotsko iskustvo kondenzovano u poslovicama; a preko poslovice „Našla mlada sikiru za vrati“ i „Tuđa žena, a svoja sikira“ prebacio bih se na pesmu koja nam je delimično poznata iz Vukovog perioda „Sve ptičice lepo poju, ali kos“; tu se pominje kako se gost boji iz budžaka sikire! Kao što vidite preko sekire može se daleko stići. Tu bih sada citirao Savu Damjanova o predvukovskom karakteru erotskih pesama; dodao bih i da je ta pesma u kojoj sve ptičice lepo poju, a posebno kos, iz pesma-rice Avrama Miletića. A upravo u toj pesmarici su zabeležene i jezički najuspelije erotske pesme - tu jezička igra katkad dostiže virtuoznost.
Pošalji