srpske narodne pripovetke

SRPSKE NARODNE PRIPOVETKE

grupa autora

Zbirka od preko 100 narodnih pripovedaka. Posebna je i jedinstvena po tome što su sve štampane ekavskim izgovorom, bez obzira na područje sa kog su potekle. Takođe veliki broj arhaizama zamenjen je savremenim izrazima, a za one autentične dato je objašnjenje u vidu fusnote.

Priređivač ovog izdanja je sadržaj dela prilagodio savremenom čitaocu u najvećoj mogućoj meri, čuvajući stil i oblik kazivanja karakterističan za doba nastanka. Može se reći da se pred vama nalazi jedan delimično poznat tekst, odenut novim ruhom koje će vam olakšati čitanje i razumevanje dela.

Pošalji