sprovođenje i kontrola postupka javnih nabavki

SPROVOĐENJE I KONTROLA POSTUPKA JAVNIH NABAVKI

Vuk Cucić
Podelite:
Monografija Sprovođenje i kontrola postupka javnih nabavki sadrži prikaz i kritičku analizu novog Zakona o javnim nabavkama koji stupa na snagu od 1. jula 2020. godine („Službeni glasnik RS, broj 91/19). Zakon se sagledava sa stanovišta ciljeva čijem ostvarenju teži, prvenstveno optimalnom utrošku javnih prihoda, kao i kroz prizmu tri činioca koja su ga ključno oblikovala – ekonomski modeli aukcija i pregovora, pravo javnih nabavki EU i pravila opšteg upravnog postupka. Uočeni nedostaci Zakona najvećim delom su posledica nekritičkog preuzimanja prava EU i neopravdanog zanemarivanja pravila opšteg upravnog postupka.
Knjiga kombinuje teorijsku analizu s praksom nadležnih domaćih i evropskih organa, te može biti interesantna učesnicima u postupcima javnih nabavki, studentima, kao i stručnoj javnosti u ovoj oblasti.
Pošalji