spekulacija i filozofija od fihtea do marksa

SPEKULACIJA I FILOZOFIJA OD FIHTEA DO MARKSA

Milan Kangrga
Poslednje delo poznatog teoretičara Praksis grupe! Sa svog dobro poznatog stanovišta „povesnog mišljenja“, Kangrga preispituje i ponovo postavlja problem spekulacije i spekulativnog mišljenja. Premda usredsređen na razmatranje nemačke klasične filozofije i Marksovog mišljenja, autor uspeva da se pozabavi i celinom novovekovne kontinentalne spekulativne filozofije. Spekulacija i filozofija stoga predstavlja sintezu svih Kangrginih ranijih istraživanja.
Pošalji