sinestezija u poeziji

SINESTEZIJA U POEZIJI

Đorđije Vuković
Pojam i naziv sinestezije menjaju se u toku vremena pored ostalog i zato što se njome bave razne nauke. Krajem XIX veka taj naziv usvojili su pesnici, lekari i psiholozi. Kasno uneta u rečnike termina i ovlaš definisana, sinestezija se vezuje ili poklapa sa drugim pojmovima, gde spadaju i stilske figure. Pogled na nju zavisi od toga da li se ispituju čula, jezik ili stvari koje opisujemo kao da ih opažamo "drugim čulom". Ovi pristupi se uzajamno ne isključuju, ali svaki od njih odgovara jednoj nauci.
Pošalji