razvoj i zaštita ljudskih resursa u preduzeću

RAZVOJ I ZAŠTITA LJUDSKIH RESURSA U PREDUZEĆU

Mira Lakićević
Monografija Razvoj i zaštita ljudskih resursa u preduzeću ima za cilj da prezentuje savremenu viziju, misiju i ciljeve inoviranog pristupa razvoju i zaštiti ljudskih resursa u preduzeću sa aspekta socijalne funkcije preduzeća i posebno mesta i uloge profesije socijalnih radnika angažovanih u preduzećima, kako privrednim tako i u oblasti vanprivrede. Aktuelni i radikalno promenjeni uslovi privređivanja u naglašenom tržišnom sistemu i konceptu društveno-ekonomskih i socijalnih odnosa, uslovili su potrebu redefinisanja uloge, značaj, statusa i kompetencija ljudskog faktora u preduzeću i odnosa menadžmenta prema zaposlenima.
Pošalji