priručnik za prekršajno pravo

PRIRUČNIK ZA PREKRŠAJNO PRAVO

Nataša Delić, Vanja Bajović
Podelite:
„Cilj priručnika je da ponudi teorijska objašnjenja Zakona o prekršajima iz 2013, koja mogu biti korisna za njegovu praktičnu primenu. Priručnik sadrži analizu svake pojedinačne odredbe zakona radi utvrđivanja njenog pravog smisla i ujedno predstavlja skicu za budući komentar ovog zakona.
Objašnjenja materijalnopravnih odredaba data su u najvećoj meri u kontekstu pojedinih opštih instituta prekršajnog prava. Pri tome, nije svaka zakonska odredba analizirana na isti način i u istoj meri.
Pošalji