novo
priručnik za krivični postupak

PRIRUČNIK ZA KRIVIČNI POSTUPAK

Ivan Duzlevski
U želji da na jednom mestu ukažu budućim korisnicima na što adekvatniju primenu odredaba važećeg teksta Zakonika o krivičnom postupku, autori su se, čini se sasvim opravdano i u skladu sa očekivanjima od jednog Priručnika ovog karaktera, opredelili da predmetnu problematiku obrade sa dva aspekta. Prvo je njihovo viđenje sadržine i cilja normi važećeg teksta ZKP-a (teoretski aspekt), a potom stavovi sudske prakse u vezi sa njihovom primenom, što tekstu daje dodatnu vrednost. Ovo, kako zbognejasnoće ne malog broja odredaba važećeg teksta Zakonika, tako i zbog njihove međusobne neusklađenosti, što izaziva ne male dileme u njihovom tumačenju i primeni od strane svih onih koji u svom svakodnevnom radu koriste ovaj zakonski tekst. Jedan od načina rešavanja pomenutih dilema jeste i tekst Priručnika koji je pred nama. U nameri da sam Priručnik bude ne samo koristan, već i dovoljan instrument adekvatnosti tumačenja i primeni normi ovog zakonskog teksta, autori daju i obrasce za njegovu praktičnu primenu, što u znatnom stepenu treba i da olakša rad svih onih koji primenjuju njegove norme.Stavovi autora u Priručniku su argumentovani i kao takvi mogu da budu od koristi u sagledavanju pravog smisla značenja i cilja normi koje oni komentarišu.Izvod iz recenzije:Prof. dr Stanko BejatovićDr Goran IlićDr Aleksandar Trešnjev
Pošalji