priča o srpskoj trubi
rasprodato

PRIČA O SRPSKOJ TRUBI

Dragan Babić
Is­to­ri­i­ja srp­ske tru­be Dra­ga­na Ba­bi­ća na­pi­sa­na je po se­ća­nji­ma naj­ve­ćih maj­sto­ra. Knjiga "Priča o srpskoj trubi" ob­u­hva­ta ne sa­mo Sa­bor tru­ba­ča u Gu­či, ko­ji je srp­ske tru­ba­če pro­sla­vio, već i nad­svi­ra­va­nja tru­bač­kih or­ke­sta­ra po va­ša­ri­ma oko cr­ka­va, na svad­ba­ma, po ko­mi­ša­nji­ma i mo­ba­ma. O sva­kom zna­čaj­ni­jem maj­sto­ru tru­be is­pi­sa­ne su po­seb­ne stra­ni­ce.
Pošalji