pravo na suđenje u razumnom roku

PRAVO NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU

Slavoljub Carić
U knjizi je objašnjena pravna priroda prava na suđenje u razumnom roku, veza ovog prava sa drugim pravima i slobodama iz Konvencije, kao i institutima izgrađenim kroz praksu Evropskog suda za ljudska prava. U drugom delu, analiziran je institut prava na suđenje u razumnom roku u uporednopravnoj praksi, ukazano je na prednosti i mane pojedinih modela koji se koriste. Posebno je sagledan pristup Republike Srbije u rešavanju ovog problema.
Pošalji