pravo na pravično suđenje u građanskim sporovima

PRAVO NA PRAVIČNO SUĐENJE U GRAĐANSKIM SPOROVIMA

Jelena Milenković
Knjiga je rezultat višegodišnjeg istraživanja o pravu na pravično suđenje u građanskim sporovima, garantovanog Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, u praksi Evropskog suda za ljudska prava. Autor je analizirao i uzroke učestale povrede ove garancije u pravnom sistemu Srbije. Prvi deo knjige posvećen je prirodnopravnoj teoriji na kojoj počivaju pozitivnopravni akti ljudskih prava, kao i procesno-pravnoj ulozi Suda u njihovoj zaštiti, zasnovanoj na prirodnopravnim principima. U drugom delu knjige sistematizovani su instituti koji čine garanciju prava na pravično suđenje, u skladu s Konvencijom i praksom Suda.
Pošalji