pravo na mirno uživanje imovine i evropski sud za ljudska prava

PRAVO NA MIRNO UŽIVANJE IMOVINE I EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA

Dušanka Komnenić
Podelite:
Pravo na mirno uživanje imovine pripada onim ljudskim pravima koja garantuje Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i nesumnjivo je jedno od najvažnijih prava za čoveka, i jedno od ljudskih prava za koje se najviše traži zaštita pred Evropskim sudom za ljudska prava. O tome govori i podatak koji je objavio sam Sud – od osnivanja Suda do danas, uzimajući u obzir sve presude koje je doneo, 55% svih utvrđenih povreda prava odnosi se na povredu prava na pravično suđenje u razumnom roku (član 6. Konvencije) ili na povredu prava na mirno uživanje imovine (član 1. Protokola 1 uz Konvenciju).
Pošalji