poreski delikti u srpskom pravu

PORESKI DELIKTI U SRPSKOM PRAVU

Minja Đokić
"Poreski delikti u srpskom pravu" Minje Đokić, sveobuhvatni je priručnik o obrađenim poreskim deliktima u srpskom krivičnom i poreskom zakonodavstvu.

Po prvi put u jednoj knjizi na sveobuhvatan način su obrađeni poreski delikti (poreska krivična dela i poreski prekršaji) u srpskom krivičnom i poreskom zakonodavstvu. Autor je analizirao sudsku praksu i kompleksne probleme u primeni poreskog materijalnog prava u krivičnim i prekršajnim postupcima povodom poreskih delikata.

Svestrano razmatranje veze koja postoji između poreskog i kaznenog prava, dileme koje se tiču zabrane dvostrukog ugrožavanja, zaštite od autoinkriminacije, odnosa oduzimanja imovinske koristi i oporezivanja nezakonito stečenih prihoda, primene pravila o vremenskom važenju propisa, sticaju itd. – samo su neka od pitanja na koje bi u ovoj knjizi odgovor mogli da pronađu svi pripadnici pravosudnih profesija. Autor je proporučio i u kojim pravcima bi trebalo da se kreće srpsko zakonodavstvo, s aspekta zaštite fiskusa, kada je reč o krivičnim delima i prekršajima u oblasti oporezivanja, pa na primer predlaže da se odustane od sadašnje normativne dihotomije poreskih krivičnih dela. Takođe, on upućuje i na to kako bi trebalo postupiti prilikom rešavanja konkretnih slučajeva čiji su predmet poreski delikti.

Pošalji