pojednostavljene forme postupanja u krivičnim stvarima

POJEDNOSTAVLJENE FORME POSTUPANJA U KRIVIČNIM STVARIMA

Dragana Čvorović, Veljko Turanjanin
Predmet monografije pod nazivom „Pojednostavljene forme postupanja u krivičnim stvarima“ jesu načelo oportuniteta krivičnog gonjenja i sporazum o priznanju krivičnog dela. Tradicionalno krivično procesno zakonodavstvo Republike Srbije nije poznavalo ova dva pravna instituta do početka XXI veka, kada je napravilo zaokret ka zapadnoevropskim idejama koncepcije krivičnog postupka.

Načelo oportuniteta gotovo svakom izmenom Zakonika o krivičnom postupku dobija sve širu primenu, no određeni problemi i dalje postoje kada govorimo o krugu krivičnih dela za koje se može primeniti odlaganje krivičnog gonjenja, kao i o izvršavanju nametnutih obaveza. Takođe, sporazum opriznanju krivičnog dela sve češće se primenjuje, o čemu slikovito govore statistički podaci. Istovremeno, jedan od elemenata sporazuma o priznanju krivičnog dela može da bude upravo jedna ili više obaveza koje su propisane za odlaganje krivičnog gonjenja, čime dolazi do povezivanja ova dva izuzetno bitna pravna instituta. U prvom delu monografije "Pojednostavljene forme postupanja u krivičnim stvarima" analizirana je primena načela oportuniteta krivičnog gonjenja u uporednim zakonodavstvima i u zakonodavstvu Republike Srbije, dok drugi deo monografije sadrži komparativnu, domaću i analizu prakse primene instituta sporazuma o priznanju krivice. Svestranom analizom svih navedenih elemenata, autori su dali sopstvene zaključke o mogućim promenama krivičnog procesnog zakonodavstva u ovim oblastima.

Pošalji