podaci za istoriju srpske crkve i naroda

PODACI ZA ISTORIJU SRPSKE CRKVE I NARODA

Ivan Stepanovič Jastrebov
Ivan Stepanovič Jastrebov(autor)jemo sa četiri nakanadno objavljena priloga, odnosno dodatnih 75 strana. Odlučili smo se za fototipsko izdanje, što nam je omogućio identičan slog i prelom prvog izdanja knjige i priloga koje su nakanadno objavljeni. Opredelili da dopunimo naslov knjige – Podaci za istoriju srpske crkve i naroda. Ne sporimo ovim da se istorija srpskog naroda i crkve poklapa i prožima, međutim Jastrebov u ovim radovima donosi podatke ne samo iz crkvene već i iz društvene, političke i ekonomske istorije, dok poslednji prilog predstavlja preteču antropogeografskih istraživanja.Ovom knjigom, uz prevode njegovih dela Stara Srbija i Albanija i Običaji i pesme turskih Srba u Prizrenu, Peći, Moravi i Debru koje smo objavili zaokružujemo delo ovog izuzetnog diplomate i naučnika.
Pošalji