paskalova filozofija

PASKALOVA FILOZOFIJA

Feliks Raveson
U ovoj značajnoj studiji Feliks Raveson je uradio dragocen posao: pokazao je da se u Paskalovoj apologiji hrišćanstva um ne podređuje veri, niti se poriče filozofija, kako se inače smatralo. Naprotiv, kod Paskala otkrivamo postojanje, mada ne u sistematskom obliku, istinske filozofije, koja je u potpunom skladu s autorovim ličnim verovanjem izloženim u njegovim Mislima i drugim delima. Uz to, Raveson rečito, ubedljivo i energično raskrinkava izmišljenu ali veoma uticajnu dihotomiju prema kojoj Paskalov intuitizam predstavlja puku alternativu kartezijanskom racionalizmu.
Pošalji