paradoks moći kako stičemo i gubimo uticaj i moć

PARADOKS MOĆI : KAKO STIČEMO I GUBIMO UTICAJ I MOĆ

Deker Keltner
"Paradoks moći : kako stičemo i gubimo uticaj i moć" Dekera Keltnera razdvaja nam pojmove moći i paradoksa moći, pomaže nam da shvatimo kako se stiče, zloupotrebljava i gubi.

Šta je moć, a šta paradoks moći? Kako se moć stiče, zloupotrebljava i gubi? Da li apsolutna moć apsolutno kvari ljude? Koja je cena nemoći? Zašto moć dovodi do samoživih nagona, neučtivosti, samoveličanja, manjka empatije i smanjenih moralnih osećanja? Zašto se moć stiče a ne otima se? Autor polazi od činjenice da je paradoks moći jedan od obrazaca društvenog života koji je deo naših svakodnevnih odnosa i koji oblikuje ono na šta će se naš život na kraju svesti.
Paradoks moći se sastoji u tome da nas posedovanje moći navodi da izgubimo upravo one veštine koje su nam omogućile da steknemo moć. Naime, stičemo moć i uspevamo da menjamo stanje u svetu (u Americi se koristi termin make a difference – “da se napravi razlika” ili “da se svet učini boljim mestom” kada se govori o namerama da se pomaže čovečanstvu) zahvaljujući onome što je najbolje u ljudskoj prirodi, ali istu tu moć gubimo zbog onoga što je najgore u ljudskoj prirodi. Često stičući sposobnost da menjamo stvari u svetu poboljšavajući živote drugih ljudi, istovremeno stičemo i moć i privilegije koje nas nagone da se ponekad ponašamo kao impulsivne nekontrolisane psihopate. Glavno pitanje je kako onda možemo da nadmudrimo paradoks moći i iskoristimo moć na najbolji način? Kao odgovor autor sugeriše poštovanje pet etičkih principa kojima možemo steći trajnu moć: svest o posedovanju moći, pokazivanje skromnosti, fokusiranost na druge ljude, iskazivanje poštovanja i menjanje konteksta nemoći. Dugo se pojam moći povezivao sa Makijavelijem kod kojeg se u suštini radilo o bezobzirnosti i strateškoj primeni sile, npr. diktatora ili siledžija. Keltner dokazuje da danas ovakav način razumevanja moći ne može da opstane jer ne može da objasni smisao mnogo važnih i korisnih promena u ljudskoj istoriji, kao što su izumi u medicini, naučna otkrića, zakoni koji štite one s manje moći i dr.

MOĆ NAM DAJU DRUGI, NE OTIMA SE.

Dvadeset principa na kojima počiva moć.

Moć se stiče fokusiranošću na druge a ne na sebe.

O ogovaranju kao rušenju ugleda i kazni za zloupotrebu moći.

Da li je zloupotreba moći neizbežna?

Da li stres i nemoć dovode do lošeg zdravlja i do nemoći?

Kako grupe daju moć onima koji unapređuju više dobro?

Pošalji