makart
palijativno lečenje obolelih od karcinoma pluća
704 rsd880 rsd
Sve cene su sa uračunatim PDV-om.
rasprodato

PALIJATIVNO LEČENJE OBOLELIH OD KARCINOMA PLUĆA

Dragana Jovanović
Podelite:
Knji­ga Dragane Jovanović "Palijativno lečenje obolelih od karcinoma pluća" pi­sa­na je za sve pro­fi­le le­ka­ra ko­ji uče­stvu­ju u le­če­nju i zbri­nja­va­nju bo­le­sni­ka s kar­ci­no­mom plu­ća – pul­mo­lo­ge, on­ko­lo­ge, le­ka­re op­šte me­di­ci­ne i dr. kao re­zul­tat po­tre­be da se sa­gle­da­ju raz­li­či­ti aspek­ti pa­li­ja­tiv­nog le­če­nja i zbri­nja­va­nja ovih bo­le­sni­ka u svim fa­za­ma nji­ho­ve te­ške bo­le­sti, pa i on­da ka­da se ži­vot bli­ži kra­ju, a pat­nja je sve ve­ća.
Pošalji

PALIJATIVNO LEČENJE OBOLELIH OD KARCINOMA PLUĆAOd istog autora