novo
osnovi elektroenergetike

OSNOVI ELEKTROENERGETIKE

Petar Matić
Udžbenik sadrži deset glava, koje obrađuju tri oblasti: uvod u elektroenergetiku, osnovne proračune u elektroenergetici, te osnove eksploatacije elektroenergetskog sistema i tržišta električne energije.Uvod u elektroenergetiku obuhvata prve tri glave. U prvoj glavi obrađen je istorijski uticaj energije na razvoj društva, sa posebnim naglaskom na elektroenergetiku.
U drugoj glavi obrađen je izbor veličina i odgovarajućih rješenja u elektroenergetici: usvajanje vrijednosti napona i struja, talasnih oblika, broja faza i učestanosti. Kroz analizu razvoja elektroenergetike tokom više od stotinu godina, objašnjeno je, ne samo kako pojedina rješenja funkcionišu u praksi, nego i zašto su baš ta rješenja usvojena.Treća glava obuhvata detaljan opis elemenata koji čine savremeni elektroenergetski sistem i njegove podsisteme.Osnovni proračuni u elektroenergetici obuhvataju narednih pet glava.U četvrtoj glavi obrađeni su proračuni naizmjeničnih režima jednofaznih i trofaznih kola u vremenskom domenu, a u petoj i šestoj glavi, odgovarajući proračuni u fazorskom domenu.U sedmoj glavi obrađeni su trofazni nesimetrični režimi, a u osmoj glavi složenoperiodični režimi jednofaznih i trofaznih kola.Osnove eksploatacije elektroenergetskog sistema i tržišta električne energije obrađeni su u poslednje dve glave.U devetoj glavi prvo su objašnjeni osnovi proračuna tokova snaga u radijalnim i petljastim mrežama, a zatim, osnove regulacije aktivnih snaga i učestanosti kroz primarnu, sekundarnu i tercijarnu regulaciju. U desetoj glavi dat je osvrt na razvoj i evoluciju tržišta električne energije kroz proces deregulacije elektroenergetskog sistema.
Pošalji