oduzimanje imovine učiniocima krivičnih dela

ODUZIMANJE IMOVINE UČINIOCIMA KRIVIČNIH DELA

Miroslav Đorđević
"Oduzimanje imovine učiniocima krivičnih dela" monografija je Miroslava Đorđevića koja za cilj ima celovito istraživane instrumenara krivičnog prava namenjenih oduzimanju kriminalne imovinske vrednosti.

Predmet ove monografije jeste celovito istraživanje instrumenata krivičnog prava namenjenih oduzimanju kriminalne imovinske vrednosti. U tom okviru, naročita pažnja je posvećena meri oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim delom i meri oduzimanja imovine proistekle iz krivičnog dela. Takođe, u vezi sa oduzimanjem kriminalne imovine istraženi su i drugi instituti krivičnog prava (npr. imovinskopravni zahtev oštećenog), kao i mogućnost primene pojedinih krivičnih dela u tu svrhu (npr. pranje novca). Isto tako, određena pažnja je posvećena i potencijalima oduzimanja kriminalne imovine izvan okvira krivičnog prava.
„Monografija dr Miroslava M. Đorđevića predstavlja vredno delo. Iako praktičar, autor poseduje dar uočavanja i produbljenog promišljanja o problemima koji se sreću u inače vrlo složenoj materiji redovnog i proširenog oduzimanja. Gotovo da nema pitanja materijalne ili procesne prirode na koje autor ne daje jasan i obrazložen odgovor. [...] Naziv knjige posve odgovara sadržini, imajući u vidu da se paralelno obrađuju i drugi krivični i nekrivični načini oduzimanja od građana plodova njihove (pretpostavljene) kriminalne aktivnosti, što čitaocu omogućava celovit uvid u ovu problematiku. Naročito naglašavamo nesumnjivu korist od upoznavanja sa temama koje monografija obrađuje, imajući u vidu nezanemarljivu aktuelnost (privremenog) oduzimanja imovine proistekle iz krivičnog dela u savremenoj judikaturi, zbog čega će ne samo savesnom braniocu već i krivičaru dogmatičaru knjiga predstavljati dragoceno učilo.“Izvod iz recenzije prof. dr Igora Vukovića

Pošalji