minuo svetom

MINUO SVETOM

Branko Miljković
Podelite:
Izbor pred čitaocem uvodi u drugačije, važnije unutarnje polazne stanice na „proputovanju” kroz pesnikovu ličnost i delo skrivenim zakonima života i njegovih pojavnih manifestacija, no i perspektivom krupnih biografskih događaja, do treće, unutarnje psihičke realnosti. Među dvema biografijama Brankovim, onoj životnoj, koja podrazu- meva hronologiju bitisanja, i onoj unutarnjoj, kojoj lakomo prilaze pera biografa, ova druga duhovno je sadržajnija i dramatičnija – i zapravo ovde i treba tražiti pobude tragičnog čina. Ovde se, doduše, mikro – svet unutrašnjih „podataka”, na prvi pogled, ne može primiti činjenično (recimo, testamentarno drvo koje je reklo: „...
Pošalji