mehanika tla od teorije do prakse

MEHANIKA TLA OD TEORIJE DO PRAKSE

Mato Uljarević

Knjiga je nastala sa ciljem da na logičan način objasni problematiku od teortskih principa do prakse. Obimom je sveobuhvatna u zadovoljavanju zahteva studenata na dodiplomskim studijama. U knjizi je 12 poglavlja.
Prvo poglavlje opisuje istorijsku pozadinu, dok drugo opisuje procese nastajanja tla, sa mineraloškim sastavom.
U III poglavlju opisuju se faze u tulu sa međuzavisnostima, indeksni pokazatelji tla, kao i klasifikacaj tla.
IV i V poglavlje opisuju problematiku vezanu za postojanje vode u tlu i njenim uticajem na naponska stanja tla.
Povećanje napona u masi tla usled opterećenja nanešenih na površini opisano je u VI poglalvju, sa metodama njihovog određivanja.

Pošalji