međunarodno krivično pravo

MEĐUNARODNO KRIVIČNO PRAVO

Milan Škulić
"Međunarodno krivično pravo" Milana Škulića namenjna je da posluži kao udžbenik studentima Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, kao i drugim studentima visokoškolskih ustanova.

Ova knjiga je primarno namenjena da posluži kao udžbenik studentima Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, kao i studentima drugih visokoškolskih ustanova, kako studentima redovnih studija, tako i poslediplomcima na master i doktorskim studijama, za pripremanje ispita iz Međunarodnog krivičnog prava, ali ona kako po svom obimu, tako i prema pristupu u obradi pojedinih sadržaja, nema samo striktno „udžbenički“ karakter, već predstavlja naučnu monografiju posvećenu i nekim prilično složenim krivičnopravnim temama, te stoga, može da posluži i drugim čitaocima koji teže da steknu jedan celovit pogled na međunarodno krivično pravo. Deo sadržine ove knjigeoslonjen je u normativnom smislu na pozitivno krivično pravo Srbije, koje ima odgovarajuću međunarodnopravnu komponentu, što se primarno odnosi na objašnjenje pravila prostornog važenja srpskog krivičnog prava, analizu većine relevantnih krivičnih dela protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom iz Glave XXXIV Krivičnog zakonika, kao i objašnjenje pravila međunarodne krivičnopravne pomoći sa stanovišta pravnog sistema Srbije, pa stoga, ova knjiga može korisno da posluži i čitaocima koji su primarno zainteresovani za te aspekte srpskog krivičnog zakonodavstva.

Pošalji