masovne komunikacije
rasprodato

MASOVNE KOMUNIKACIJE

Rolend Lorimer
Podelite:

Reč je o sveobuhvatnom komparativnom uvodu u problematiku moderne masovne komunikacije. Pored teorijskog okvira datog u prva dva poglavlja (?Komunikacija i društvo?, ?Masovna komunikacija i moderno društvo?), knjiga sadrži veoma informativan i pregledan prikaz funkcionisanja masovnih medija u razvijenijim društvima današnjeg sveta i to iz svih bitnih aspekata. To otkrivaju naslovi ostalih poglavlja: ?Pravo i politika masovnih komunikacija?, ?Struktura i uloga društva?, ?Funkcije novinara?, ?Tehnologija i komunikacija?, ?Mediji i publika?, ?Sadržaj medija?. Na taj način, predočava nam u najvećoj meri celovitu i konkretnu sliku savremene masovne komunikacije i masovnih medija, uz obilje poređenja pravljenih najčešće na primerima iz SAD, Kanade, Velike Britanije, Francuske, Nemačke, Italije i skandinavskih zemalja. Informativnosti ove knjige doprinosi i to što Lorimer na kraju svakog od osam poglavlja daje rezime i spisak referencijalne literature.

Pošalji