logovežbanka auditivna diskriminacija

LOGOVEŽBANKA: AUDITIVNA DISKRIMINACIJA

Dragana Dženopoljac, Danijela Rodić
Logovežbanka: auditivna diskriminacija je logičan nastavak naše Logovežbanke: položaj fonema u rečima. Nazvale smo je ''auditivna diskriminacija'' iz praktičnih razloga, kao sledeću stepenicu u terapijskom procesu koja se odnosi na stimulaciju razvoja fonološke svesnosti, tačnije, auditivno-perceptivne veštine kao što je fonemska diskriminacija.
Imajući u vidu distinktivne karakteristike fonema našeg jezika, sadržaj vežbanke smo prilagodile terapijskim postupcima i situacijama, tako da smo obuhvatile najčešće supstitucije i greške u fonemskoj identifikaciji sa kojima se srećemo u praksi, izuzev razvojnih supstitucija.

Logovežbanka: auditivna diskriminacija je namenjena za rad sa decom koja ispoljavaju fonološki deficit, kao i za stimulaciju razvoja fonološke svesnosti, za prevenciju disleksičnih i disortografskih smetnji, u tretmanu dislalija irazvojnih jezičkih poremećaja.

Naša vežbanka je zbirka stimulusa koje možete primeniti u svakodnevnom radu kao gotove logopedske radne listove, praktično, konkretno i efikasno. Sadrži 26 parova fonema za fonemsku diskriminaciju/ identifikaciju.
Zadaci se rešavaju bojenjem balončića ili upisivanjem odgovarajućeg slova u balončić pored svake ilustracije.
Na poslednjoj strani je spisak ilustracija (reči).

KAKO SE KORISTI:
​Koristi se kao radni listovi, konkretno, praktično i efikasno. Svaki od 26 parova fonema ima po 30 ilustracija. Zadaci se rešavaju bojenjem ili upisivanjem odgovarajućeg slova u balončić pored ilustracije.
Dete bira dve boje, za dve foneme. Slušajući ili izgovarajući reč identifikuje se fonema i dete boji balončić pripadajućom bojom (mlađi uzrast) ili upisuje adekvatno slovo, ako je stariji uzrast.
Logovežbanku auditivna diskriminacija mogu koristiti i roditelji za stimulaciju govorno- jezičkog razvoja uz pomoć velikog broja ilustracija ( reči) koje će obogatiti dečiji rečnik.
Zadatke prilagodite detetovom govorno-jezičkom nivou, a vežbanku Vašem stilu i potrebama u radu.
Pošalji