logopraktikum fonema k fonema g

LOGOPRAKTIKUM FONEMA K FONEMA G

Dragana Dženopoljac, Danijela Rodić
IZ RECENZIJE dr sci log Vesne Borota
''Autori se dugi niz godina bave poremećajima i smetnjama u govoru i jeziku. Kroz svakodnevnu praksu, stručno i metodološki su proverile i unapredile svoja akademska znanja. Usledio je period kreativnog pristupa problemima verbalne komunikacije, čiji je rezultat ovaj praktikum. Njime su obuhvaćeni svi nivoi jezičke strukture: fonemsko-fonološki, leksički, semantički, gramatičko-sintaksički i pragmatički, a jednim delom, što je vanredan kvalitet praktikuma, kognitivni i perceptivni nivo funkcionisanja.
Autori na promišljen, teorijski potkrepljen način objedinjuju nivoe jezičke strukture, tako da zadatak korekcije poremećaja i smetnji u govoru i jeziku ne predstavlja teškoću i puko ponavljanje verbalnih stimulusa i time dokazuju da taj proces može da se pretvori u kreativnu aktivnost.''

SADRŽAJ
Logopraktikum fonema K fonema G sadrži sav neophodan materijal za rad koji je potreban nakon pozicioniranja fonema K i G: slogove, logopedski rečnik ( imenice, glagoli, pridevi i prilozi) sa fonemama K i G u inicijalnom, medijalnom i finalnom položaju, rečenice (od jednostavnih do složenih) sa fonemama K i G u inicijalnom, medijalnom i finalnom položaju, auditivnu diskriminaciju, pesmice, priče, antonime, sinonime, poređenja, pitalice i asocijacije. Na kraju praktikuma je logoalbum koji sadrži 96 ilustracija u boji.
Logopraktikum je pregledan i praktičan za upotrebu.

KOME JE NAMENJEN
Namenjen je za rad sa decom različitog uzrasta i različitog govorno-jezičkog nivoa, kao i za jezičku rehabilitaciju odraslih osoba.
Upotreba praktikuma nije ograničena samo na foneme K i G, odnosno, na tretman kapacizma i gamacizma. Zbog svog kompleksnog sadržaja, možete ga korisiti i u tretmanu razvojnih jezičkih poremećaja, afazija, kao i u preventivnom i stimulativnom radu na razvoju svih jezičkih struktura, za čitanje, prepričavanje, prepisivanje i sl.

Način upotrebe Logopraktikuma fonema K fonema G prilagodite Vašem stilu i Vašoj kreativnosti u radu.

Naučite svoje dete da piše - nove strategije za nastavnike i roditelje

14.09.2021.

Mnogi roditelji su verovatno čuli decu kako kažu: "Ne znam šta da napišem" Podučavanje dece strategijama pisanja direktno se bavi ovim problemom. Kako pomoći detetu i podstaći njegovu kreativnost na najjednostavniji mogući način? Detaljnije

Pošalji