ljubavna pesma

LJUBAVNA PESMA

Srđan Srdić
U kontekstu celine knjizˇevnog opusa Srđana Srdic´a, roman Ljubavna pesma izdvaja se ne samo osvajanjem tematski svezˇeg terena, vec´ i novim vrhuncem primenjenog jezicˇkog kreativnog umec´a, kojim je proza nasˇeg autora i dosad obilovala. Ovom knjigom Srdic´ se potvrđuje kao pisac koji se i dalje uspesˇno razvija, menja, napreduje i iznenađuje cˇitaoce, bez obzira na to sˇto je josˇ odavno zauzeo mesto u samom vrhu nasˇe savremene proze.
Ivan Radosavljević
Pošalji