ljubav kao strast

LJUBAV KAO STRAST

Niklas Luman
Ovde izložena istraživanja semantike „ljubavi" kombinuju dva različita teorijska konteksta. Ona se, s jedne strane, nalaze u sklopu radova iz sociologije nauke koji se bave prelaskom tradicionalnih u moderne oblike društava. Drugi radovi o ovoj temi su objavljeni pod naslovom „Društvena struktura i semantika" (2 toma, Frankfurt 1980, 1981) i moja je namera da nastavim upravo ova istraživanja. Ona polaze od teze da prelazak društvenog sistema iz stratifikovanog u funkcionalno diferencirani sistem proizvodi duboke promene u idejnom nasleđu semantike, koje omogućavaju društvu kontinuitet u njegovoj vlastitoj reprodukciji i povezivanje jednog delanja sa drugim.
Pošalji