krivično pravo sjedinjenih američkih država

KRIVIČNO PRAVO SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA

Milan Škulić
Knjiga je posvećena materijalnom i procesnom krivičnom pravu Sjedinjenih Američkih Država – predstavniku anglosaksonske krivičnopravne tradicije. Svrha ove monografije nije samo da se njeni čitaoci bolje upoznaju sa materijom krivičnog prava, osnovnim institutima krivičnog materijalnog i krivičnog procesnog prava ove zemlje, već i da uoče razlike, ali i sličnosti sa domaćim pravom. Kada je reč o materijalnom krivičnom pravu čitaocima će biti interesantna podrobna analiza brojnih instituta i rešenja u krivičnom pravu SAD. Na primer, autor otklanja stereotipe o nužnoj odbrani i proširenim mogućnostima (samo)odbrane („odbrana kućnog praga“). Razlike između pomenutih krivičnopravnih sistema su veće u oblasti krivičnog procesnog prava. Model američkog adverzijalnog krivičnoprocesnog sistema poslednjih decenija ostvaruje snažan i skoro „imperijalni“ uticaj i na evropsko-kontinentalna krivičnoprocesna zakonodavstva. Autor objašnjava i njegovo delovanje na savremeno krivično procesno pravo Srbije, zaključujući da je „hibridna“ tvorevina – mešavina adverzijalnih i inkvizitorskih krivičnoprocesnih obeležja.
Pošalji