krivična dela protiv života i tela u sudskoj praksi

KRIVIČNA DELA PROTIV ŽIVOTA I TELA U SUDSKOJ PRAKSI

grupa autora
"Krivična dela protiv života i tela u sudskoj praksi" grupe autora, zbirka je sudskih odluka u domaćoj krivopravnoj literaturi. Vrednost ove zbirke nije samo u aktuelnosti, već i u obuhvatanju novije sudske prakse.

Zbirka sudskih odluka pod naslovom Krivična dela protiv života i tela u sudskoj praksi predstavlja osveženje u domaćoj krivičnopravnoj literaturi. Vrednost ove zbirke nije samo u njenoj aktuelnosti, s obzirom na to da obuhvata noviju sudsku praksu, nego mnogo više u njenom sadržaju, jer analizira specifičnu materiju krivičnih dela...

Ovo je jedna od retkih zbirki koja sublimira materiju opšteg i posebnog dela krivičnog prava kroz analizu sudske prakse ...

(iz predgovora recenzenata prof. dr Božidara Banovića, prof. dr Emira Ćorovića i prof. dr Darka Dimovskog)

Pošalji