krivična dela protiv polne slobode

KRIVIČNA DELA PROTIV POLNE SLOBODE

Milan Škulić
Centralno mesto u knjizi zauzima analiza krivičnih dela protiv polne slobode, ali i drugih s njima po određenim bitnim karakteristikama povezanih krivičnih dela, u pozitivnom krivičnom zakonodavstvu Srbije. Zbog niza krivičnopravnih karakteristika ove vrste krivičnih dela, koje neke od tih inkriminacija čine ne samo izuzetno interesantnim već i veoma složenim, objašnjen je niz krivičnopravnih instituta koji su inače sadržani u opštem delu Krivičnog zakonika.
Pošalji