kostići
rasprodato

KOSTIĆI

Matija Bećković
Zna­me­ni­ta po­e­ma Ma­ti­je Beć­ko­vi­ća "Ko­sti­ći" štam­pa­na je pr­vi put u mar­tov­skom bro­ju ča­so­pi­sa "De­lo" 1976. go­di­ne. No­vo iz­da­nje ob­ja­vlje­no je sa sli­ka­ma Pre­dra­ga Dra­go­vi­ća, a uz li­kov­nu ana­to­mi­ju i me­ta­fi­zi­ku ko­sti u knji­zi su i re­či dvo­ji­ce isto­rij­skih fi­gu­ra 20. ve­ka: Bran­ka Ćo­pi­ća i Mi­lo­va­na Đi­la­sa – o Beć­ko­vi­će­vom de­lu.
Pošalji