komentar zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku

KOMENTAR ZAKONA O ZAŠTITI PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU

Snežana Andrejević, Ljubica Milutinović
U Komentaru je analizirana najbolja praksa Evropskog suda za ljudska prava, Ustavnog suda, Vrhovnog kasacionog suda i ostalih sudova u Republici Srbiji, korišćena je referentna pravna literatura iz ove oblasti i ponuđeni su odgovori na pojedina pitanja koja zahtevaju tumačenje i koja ne daju dovoljno precizne odgovore.
Predgovor ovom izdanju napisao je Dragomir Milojević, predsednik Vrhovnog kasacionog suda.
Pošalji