komentar zakona o obnovi nakon elementarne i druge nepogode

KOMENTAR ZAKONA O OBNOVI NAKON ELEMENTARNE I DRUGE NEPOGODE

Milan Marković, Zoran Lončar
Ovaj komentar sadrži objašnjenja svih najznačajnijih odredbi u Zakonu o obnovi nakon elementarne i druge nepogode („Službeni glasnik RS“, broj 112 od 30. decembra 2015. godine), kao i pojedine primere akata iz prakse organa jedinica lokalne samouprave, Vlade, Komisije za utvrđivanje štete od elementarnih nepogoda i Upravnog suda.
Ovo izdanje je od koristi za primenu propisa u vanrednim situacijama, u slučaju elementarne i druge nepogode. Zbog toga je i važno stručno pomagalo za državne organe, lokalne organe vlasti i građane.
Autori ovog komentara su bivši ministri za državnu upravu i lokalnu samoupravu ? prof. dr Zoran Lončar i mr Milan Marković.
Pošalji