komentar zakona o nasleđivanju
rasprodato

KOMENTAR ZAKONA O NASLEĐIVANJU

Ilija Babić
Podelite:

Peto izdanje Komentara Zakona o nasleđivanju (ZN) obuhvata sistematsko tumačenje pojedinih odredaba ZN, odabranu sudsku praksu, priloge (tekst Zakona o vanparničnom postupku, šeme krvnog srodstva i zakonskih naslednika, obrasce testamenata, ugovora o doživotnom izdržavanju i ugovora o ustupanju i raspodeli sa javnobeležničkim potvrđivanjem), stvarni registar i tumač pojmova naslednog prava.
Ovo izdanje Komentara, u odnosu na prethodno, dopunjeno je detaljnijim tumačenjem većine odredaba ZN i osavremenjenom sudskom praksom.

Pošalji