ko ti reče da si go, adame

KO TI REČE DA SI GO, ADAME?

Konrad Paul Lisman, Mihael Kelmajer

Mitološko-filozofska zavođenja.
Još od Platona pesnici nisu uvek bili rado viđeni u svetu filozofije. Poetika i teorijsko razmišljanje često su se sukobljavali. Izuzeci, kao što je bio Hajdegerov odnos prema Helderlinovom pesništvu ili Ničeov, koji nije filozofirao samo maljem nego se služio i poezijom, uglavnom su potvrđivali pravilo. U stvari, poezija i filozofija su dve bliske oblasti, jer i pesnici i filozofi tragaju za znanjem ili tačnije za mudrošću, jedni maglovitošću, bogatstvom značenja i varijacijama reči, a drugi posredstvom jasnoće pojmova.

Pošalji