jugoslavija, poslednji dani (1989 1992) knjiga 3

JUGOSLAVIJA, POSLEDNJI DANI (1989-1992) KNJIGA 3

Kosta Nikolić
Pred čitaocima je nova knjiga Koste Nikolića, završni tom o raspadu Jugoslavije i njenim poslednjim danima.

Pred čitaocima se nalazi završni tom povesti o raspadu Jugoslavije u kojem centralno mesto zauzimaju tri teme: u okviru prve opisuje se i kritički tumači politika Evropske zajednice, mirovna konferencija o Jugoslaviji, priznavanje nezavisnosti pojedinih jugoslovenskih republika i dolazak snaga Ujedinjenih nacija u Hrvatsku, druga tema posvećena je političkoj istoriji Bosne i Hercegovine od proleća 1991. do proleća naredne godine, kada je priznata njena nezavisnost, treća tema bavi se stvaranjem Savezne Republike Jugoslavije, saveza Srbije i Crne Gore i događajima koji su uslovili uvođenje sankcija prema toj državi od strane Saveta bezbednosti UN. Na kraju sudata zaključna razmatranja o nestanku Jugoslavije.Ovom prilikom ukazujemo i na jednu posebnost vezanu za izvorni materijal koja se tiče Službe državne bezbednosti Srbije. U izveštaju 5. odeljenja Resora državne bezbednosti za Beograd od 3. januara 1996. rečeno je da su Fond za humanitarno pravo iz Beograda i Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji stupili u vezu sa Tribunalom u Hagu „i spremni su da im, na zahtev, dostave kompletnu dokumentaciju“. Dalje je naglašeno da je tokom sređivanja dokumentacije izvršen popis dokumenata predviđenih za uništavanje i „posle predviđene procedure uništeno je 60.000 materijala u fabrici na Adi Huji i u Termoelektrani „Nikola Tesla“ u Obrenovcu“.Ovom knjigom ne završava se naša priča o ratovima za jugoslovensko nasleđe. Događaji u Bosni i Hercegovini i situaciji u zaštićenim zonama Ujedinjenih nacija u Hrvatskoj od 1992, do mirovne konferencije u Dejtonu 1995. biće opisani u posebnim monografijama.

Pošalji