javne finansije

JAVNE FINANSIJE

Božidar Raičević, Marko Radičić

Udžbenik treba studentima da omogući sricanje osnovnih znanja o finansijskoj aktivnosti države i drugih javnopravnih tela, odnosno da pruži odgovor na sledeća pitanja: (a) koje potrebe zadovoljavaju država i druga javnopravna tela (državna uprava, zdravstvo, školstvo, nauka, kultura, socijalna zaštita, zaštita čovekove sredine, itd.); (b) kako javnopravna tela obezbeđuju finansijska sredstva (porezi, takse, carina, doprinosi, naknade, javni zajam, transformacija društvenih i državnih preduzeća itd.); (c) kako država alocira prikupljena sredstva (budžet i vanbudžetske institucije) i (d) koji su ekonomski i drugi efekti fiskalnog instrumentarija.

Pošalji