gramatika srpskog jezika
rasprodato

GRAMATIKA SRPSKOG JEZIKA

Radojko Gačević, Milan Tasić
Podelite:
Cilj knjige "Gramatika srpskog jezika" je da pru­ži zna­nja neo­p­hod­na obra­zo­va­nom čo­ve­ku ko­ji že­li svo­ju je­zič­ku kul­tu­ru da po­dig­ne na vi­ši ni­vo. Zbog to­ga je ona li­še­na mno­gih gra­ma­tič­kih struk­tu­ra ko­je se ina­če sre­ću u na­uč­nim knji­ga­ma ovog ti­pa.Ipak, da­le­ko od to­ga da auto­ri Milan Tasić i Radojko Gačević ni­su na­sto­ja­li da u ovu knji­gu ugra­de naj­no­vi­ja na­uč­na sa­zna­nja, na­sto­je­ći je­di­no da ih iz­lo­že na na­čin ko­ji će bi­ti ra­zu­mljiv i oni­ma ko­ji ne­ma­ju for­mal­no lin­gvi­stič­ko obra­zo­va­nje.
Pošalji