filozofija entropije

FILOZOFIJA ENTROPIJE

Nikola Kajtez
Filozofija entropije Nikole Kajteza je knjiga koja se bavi pojmom entropije u fizici i filozofiji. Ova knjiga pojam entropije uvodi ne samo kao pojam već kao čitavu kategoriju nezaobilaznu za tumačenje sveta.

Nijedan filozof se do sada nije pozabavio kontroverzama entropije, iako je ovaj filozofski najvažniji aspekt prirode svemira termodinamika opisala i objasnila još pre sto pedeset godina! Duhovnu situaciju našeg vremena i dalje odlikuje odsustvo svesti o nestajanju sveta.
Zbog ontoloških konsekvencija termodinamičkih načela, fenomen entropije zaslužuje da ovde bude uveden ne samo kao filozofski pojam već i kao nova filozofska kategorija!
Suočavanje sa saznanjem o neumitnoj sudbini vaseljene, ključ je suočavanja sa samim sobom i sa celokupnim postojanjem. Potcenjivanjem te činjenice, potpomažu se entropijski tokovi.

Pošalji