aspekti istorije moderne političke misli

ASPEKTI ISTORIJE MODERNE POLITIČKE MISLI

Marko Simendić

Knjiga obrađuje dela nekolicine znamenitih mislilaca od Makijavelija do Marksa i koristi se kao deo literature na predmetu Istorija moderne političke misli koji se izvodi na Fakultetu političkih nauka. Pored tumačenja sadržaja tekstova važnih za istoriju moderne političke misli, čitalac se može upoznati i sa osnovnim istorijskim kontekstom kome ova dela pripadaju. U svakom od devet poglavlja, autor skreće pažnju na politička pitanja relevantna za određenog mislioca, a zatim tumači njegovo delo kao odgovor na ta pitanja. Prvo poglavlje posvećeno je Makijavelijevim političkim idejama, drugo poglavlje bavi se trima teorijskim odgovorima na verske ratove u šesnaestovekovnoj Francuskoj: doktrinom državnog razloga, hugenotskim zahtevima za ograničenje kraljevske vlasti i idejama Žana Bodena. Treće poglavlje bavi se političkim idejama Tomasa, a četvrto centralnim idejama Džona Loka. Peto poglavlje bavi se idejama Žana Žaka Rusoa, dok šesto obrađuje ideje dvojice učesnika Francuske revolucije: opata Sjejsa i Maksimilijana Robespjera. U sedmom poglavlju opisan je odgovor Edmunda Berka na Francusku revoluciju, a u osmo se bavi političkim idejama Džeremija Bentama i Džona Stjuarta Mila. Poslednje poglavlje bavi se ranim i zrelim idejama Karla Marksa i Fridriha Engelsa.

Pošalji